Հանքավայրի տեղական օդափոխման խողովակի տրամագծի ընտրություն (2)

1. Տնտեսական հանքի օդափոխման խողովակի տրամագծի որոշում

1.1 Հանքավայրի օդափոխման խողովակի գնման արժեքը

Քանի որ մեծանում է հանքի օդափոխման խողովակի տրամագիծը, ավելանում են նաև պահանջվող նյութերը, ուստի մեծանում է նաև մայնինգ օդափոխիչի գնման արժեքը:Ըստ հանքի օդափոխման խողովակ արտադրողի կողմից տրված գնի վիճակագրական վերլուծության, հանքարդյունաբերության օդափոխման խողովակի գինը և հանքարդյունաբերության օդափոխման խողովակի տրամագիծը հիմնականում գծային են հետևյալ կերպ.

C1 = (a + bd) L(1)

Որտեղ,C1– հանքի օդափոխման խողովակի գնման արժեքը, CNY; a– հանքի օդափոխման խողովակի արժեքի ավելացում մեկ միավորի երկարության համար՝ CNY/մ;b– միավորի երկարության և հանքի օդափոխման խողովակի որոշակի տրամագծի հիմնական ծախսերի գործակիցը.d– հանքարդյունաբերության օդափոխման խողովակի տրամագիծը, մ;L– Գնված հանքարդյունաբերության օդափոխման խողովակի երկարությունը, մ.

1.2 Հանքարդյունաբերության օդափոխման խողովակի օդափոխության արժեքը

1.2.1 Տեղական օդափոխության պարամետրերի վերլուծություն

Հանքի օդափոխման խողովակի քամու դիմադրությունը ներառում է շփման քամու դիմադրությունըRfvհանքի օդափոխման խողովակի և տեղական քամու դիմադրության մասինRev, որտեղ տեղական քամու դիմադրությունըRevներառում է համատեղ քամու դիմադրությունըRjo, արմունկի քամու դիմադրությունըRbeև հանքարդյունաբերության օդափոխման խողովակի ելքի քամու դիմադրությունըRou(սեղմման տիպ) կամ մուտքի քամու դիմադրությունRin(արդյունահանման տեսակը):

Հանքային օդափոխման խողովակի քամու ընդհանուր դիմադրությունը հետևյալն է.

(2)

Արտանետվող հանքի օդափոխման խողովակի քամու ընդհանուր դիմադրությունը հետևյալն է.

(3)

Որտեղ:

Որտեղ:

L– հանքի օդափոխման խողովակի երկարությունը, մ.

d– հանքի օդափոխման խողովակի տրամագիծը, մ.

s– հանքի օդափոխման խողովակի խաչմերուկի մակերեսը, մ2.

α– Հանքի օդափոխման խողովակի շփման դիմադրության գործակիցը, N·s2/m4.Մետաղական օդափոխման խողովակի ներքին պատի կոշտությունը մոտավորապես նույնն է, ուստիαարժեքը կապված է միայն տրամագծի հետ:Ինչպես ճկուն օդափոխման խողովակների, այնպես էլ կոշտ օղակներով ճկուն օդափոխման խողովակների շփման դիմադրության գործակիցները կապված են քամու ճնշման հետ:

ξjo– հանքի օդափոխման խողովակի հանգույցի տեղական դիմադրության գործակիցը, անչափ:Երբ կանnմիացումներ հանքի օդափոխման խողովակի ողջ երկարությամբ, հոդերի ընդհանուր տեղական դիմադրության գործակիցը հաշվարկվում է ըստ.jo.

 n– հանքի օդափոխման խողովակի հոդերի քանակը.

ξbs– տեղական դիմադրության գործակիցը հանքի օդափոխման խողովակի պտտման ժամանակ:

ξou– տեղական դիմադրության գործակիցը հանքի օդափոխման խողովակի ելքի վրա, վերցրեքξou= 1.

ξin- տեղական դիմադրության գործակիցը հանքի օդափոխման խողովակի մուտքի մոտ,ξin= 0.1, երբ մուտքն ամբողջությամբ կլորացված է, ևξin= 0,5 – 0,6, երբ մուտքը կլորացված չէ ուղիղ անկյան տակ:

ρ- օդի խտությունը.

Տեղական օդափոխության դեպքում հանքի օդափոխման խողովակի ընդհանուր քամու դիմադրությունը կարելի է գնահատել՝ հիմնվելով շփման ընդհանուր քամու դիմադրության վրա:Ընդհանրապես ենթադրվում է, որ հանքի օդափոխման խողովակի միացման տեղային քամու դիմադրության գումարը, շրջադարձի տեղական քամու դիմադրությունը և ելքի քամու դիմադրությունը (սեղմման տիպ) կամ մուտքի քամու դիմադրությունը (արդյունահանման տեսակը) հանքի օդափոխման խողովակը կազմում է հանքի օդափոխման խողովակի ընդհանուր շփման քամու դիմադրության մոտավորապես 20%-ը:Հանքավայրի օդափոխության ընդհանուր քամու դիմադրությունը հետևյալն է.

(4)

Ըստ գրականության, օդափոխիչի խողովակի շփման դիմադրության α գործակցի արժեքը կարելի է համարել հաստատուն:Այնαմետաղական օդափոխության խողովակի արժեքը կարող է ընտրվել ըստ Աղյուսակ 1-ի.ԱյնαJZK շարքի FRP օդափոխման խողովակի արժեքը կարող է ընտրվել ըստ Աղյուսակ 2-ի.Ճկուն օդափոխման խողովակի և կոշտ կմախքով ճկուն օդափոխման խողովակի շփման դիմադրության գործակիցը կապված է պատի վրա քամու ճնշման, շփման դիմադրության գործակիցի հետ:αճկուն օդափոխման խողովակի արժեքը կարող է ընտրվել ըստ Աղյուսակ 3-ի:

Աղյուսակ 1 Մետաղական օդափոխման խողովակի շփման դիմադրության գործակիցը

Խողովակի տրամագիծը (մմ) 200 թ 300 400 500 600 թ 800 թ
α× 104/( N·s2· մ-4 ) 49 44.1 39.2 34.3 29.4 24.5

 

Աղյուսակ 2 JZK շարքի FRP ցենտիլացման խողովակի շփման դիմադրության գործակիցը

Խողովակների տեսակը JZK-800-42 JZK-800-50 JZK-700-36
α× 104/( N·s2· մ-4) 19.6-21.6 19.6-21.6 19.6-21.6

 

Աղյուսակ 3 Ճկուն օդափոխման խողովակի շփման դիմադրության գործակիցը

Խողովակի տրամագիծը (մմ) 300 400 500 600 թ 700 թ 800 թ 900 թ 1000
α× 104/Ն·ս2· մ-4 53 49 45 41 38 32 30 29

Շարունակելի…


Հրապարակման ժամանակը՝ հուլիս-07-2022